ankieta

Preferencje kulturalne mieszkańców oraz osób odwiedzających Szklarską Porębę

wszą inicjatywą, którą podjęła Fundacja było przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji kulturalnych mieszkańców oraz osób przebywających w Szklarskiej Porębie. Celem badania było uzyskanie rzetelnych i zobiektywizowanych informacji o oczekiwaniach i potrzebach kulturalnych opisanej powyżej grupy. Uzyskanie informacji o preferencjach kulturalnych miało istotny wpływ na profilowanie kierunków działania Fundacji oraz stanowi podstawowe źródło danych służących programowaniu jej aktywności. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą także Fundacji na skuteczne i efektywne operowanie wśród ludzi, którzy będą podstawowymi odbiorcami świadczonych przez naszą organizację usług.

Badnie

Liczba ankietowanych osób obojga płci w przedziale wiekowym od 20 do 70 lat odpowiadających anonimowo na sześć pytań ankietowych wyniosła 127. Kwestionariusz ankiety został zbudowany z sześciu pytań, z których pięć miało charakter pytań półotwartych, oraz jednego pytania zamkniętego, w którym respondenci poproszeni zostali o wyrażenie opinii nt. szeregu stwierdzeń dotyczących sfery kultury i rozrywki (stwierdzenia te, dla osób przeprowadzających ankietę miały oczywiście wartość indykatywną). Kafeteria w pytaniach półotwartych miała w przeważającej mierze (w przypadku czterech z pięciu pytań) charakter koniunktywny. Ankieta była anonimowa, a w kwestionariuszu zrezygnowano z pytań metryczkowych, bowiem badnie nie mało na celu uzyskania informacji demograficzno-społecznych.

Wnioski

Repondenci, spędzając wolny czas w Szklarskiej Porębie, oprócz aktywności sportowo-rekreacyjnej, oczekują też urozmaiconej oferty kulturalno-rozrywkowej. Z badania wynika, że oferta kulturalno-rozrywkowa miasta i okolic nie spełnia w wystarczającym stopniu oczekiwań respondentów, jak również nie jest dostatecznie promowana. Badane osoby chciałyby przede wszystkim uczestniczyć w seansach kinowych, koncertach muzycznych oraz jarmarkach regionalnych, prezentujących rękodzieło artystyczne.Znaczna częśc respondentów chciałaby także uczestniczyć w różnego rodzaju festiwalach oraz przedstawieniach teatralnych, w tym przedstawieniach teatru plenerowego. Według respondentów głównymi przeszkodami, które utrudniają uczestnictwo w kulturze są: brak interesującej oferty kulturalno-rozrywkowej oraz brak informacji o tej ofercie. Należy jeszcze zauważyć, iż badane osoby w przeważającej mierze uważają, że zjawiska kulturalne powinny być łatwo dostrzegalne i dostępne w przestrzeni miejskiej. Niemalże wszyscy ankietowani nie zgadzili się także z twierdzeniem, że 'kultura jest nudna'.Stąd wniosek, że proponowany przez naszą fundację zakres działalności wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców i gości odwiedzających Szklarską Porębę oraz moę być naturalnym rozszerzeniem oferty proponowanej przez inne podmioty zajmujące się tą sferą działalności.

kwestionariusz ankiety w formacie pdf
graficzne opracowanie wyników ankiety cz. 1
graficzne opracowanie wyników ankiety cz. 2
graficzne opracowanie wyników ankiety cz. 3
graficzne opracowanie wyników ankiety cz. 4